Znakowanie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego informacje o zawartości surowców słodzących i substancji słodzących w produk­tach żywnościowych są obowiązkowo zamieszczane w oznakowaniu tych produktów.

W przypadku substancji słodzących – informacja o ich obecności jest wyraźnie zaznaczona na etykiecie, co najmniej dwukrotnie. Prawo europejskie w zakresie znakowania żywności nakazuje, aby informacja o obecności niskokalorycznej substancji słodzącej w produktach spożywczych i napojach była umieszczona na etykiecie jako „zawiera substancje słodzące”, zaraz po opisie produktu.

Ponadto na etykiecie dodatek do żywności należy oznaczyć nazwą kategorii, po której podaje się nazwę szczegółową lub numer E, np.: „substancja słodząca: aspartam” lub „substancja słodząca: E951”.